ตราวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง

 

ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง

ประวัติ ความเป็นมา ของวิทยาลัยฯ

       วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง เป็นสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายทางการศึกษา จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองนโยบายด้านวิชาชีพให้กับประชาชนและผู้ด้อยโอกาสศึกษาวิชาชีพในช่วงแผนพัฒนาฯ ระยะทึ่ 7           (พ.ศ. 2535-2539) โดยมอบหมายให้กรมอาชีวศึกษารับผิดชอบจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2537 ซึ่งเป็น สาขาของวิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี ได้รับงบประมาณครั้งแรกเมื่อปี 2535 และได้รับงบประมาณหลังจากการยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยสารพัดช่างระยองเมื่อปี 2539 เป็นต้นมา

       วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้ยกฐานะเป็นวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง เมื่อปี 2539 โดยมีเนื้อที่ทั้งหมด 20 ไร่ และดำเนินการเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มาตั้งแต่ปี 2537

       ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 ได้พัฒนาหลักสูตรเพิ่มเติม โดยเปิดทำการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) และพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

       ในปี 2548 ได้พัฒนาหลักสูตรเพิ่มเติม มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ ให้กับนักศึกษาพิเศษที่มีความบกพร่องทางร่างกาย

       ในปี 2549 ได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนระบบเทียบโอนประสบการณ์ โดยเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างยนต์

       ในปี 2550 ได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

       ในการพัฒนาหลักสูตรตามขั้นต้นนั้น วิทยาลัยสารพัดช่างระยองได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน และการฝึกอบรม พร้อมทั้งการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่ประชาชนชน ชุมชน สังคมโดยรวม เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและตลาดแรงงานของประเทศต่อไป

วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง ทำการจัดการเรียนการสอนโดยตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการฝึกอบรม และให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่และส่งเสริมให้ความรู้ประชาชนทั่วไป ชุมชนและสังคมรอบข้างที่ด้อยโอกาสได้มาศึกษาหาความรู้เพื่อประกอบอาชีพ นำไปพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ตอบสนองความต้องการ โดยให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและตลาดแรงงานของชุมชนท้องถิ่น จังหวัดและของประเทศในภาพรวม ซึ่งในปัจจุบันวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง ได้เปิดทำการเรียนการสอนหลากหลายหลักสูตร ดังต่อไปนี้

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า มีระบบการจัดการศึกษาและสาขาที่เปิดสอน ดังนี้

     1.1 ระบบปกติ สาขาที่เปิดสอน ได้แก่

          1.1.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

                1.) สาขาวิชาช่างยนต์                 สาขางานยานยนต์

                2.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง        สาขางานไฟฟ้ากำลัง

                3.) สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ         สาขางานโครงสร้าง

                4.) สาขาวิชาช่างกลโรงงาน         สาขางานเครื่องมือกล

                5.) สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์  สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์

        1.1.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
                1.) สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี
                2.) สาขาวิชาการตลาด สาขางานการตลาด
        1.1.3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
                1.) สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานการโรงแรม
        1.1.4 ประเภทวิชาคหกรรม
                1.) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหารและโภชนาการ
        1.1.5 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
                1.) สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานการโรงแรม
        1.1.6 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
                1.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขางานการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บ และอุปกณ์พกพา

     1.2 ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์

          1.2.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

                1.) สาขาวิชาช่างยนต์                 สาขางานยานยนต์

                2.) สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง             สาขางานไฟฟ้ากำลัง

                3.) สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ        สาขางานโครงสร้าง

                4.) สาขาวิชาช่างกลโรงงาน         สาขางานเครื่องมือกล

                5.) สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์    สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

          1.1.2  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

                1.) สาขาวิชาการบัญชี                สาขางานการบัญชี

                2.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ     สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และผู้สำเร็จตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) มีระบบการจัดการศึกษาและสาขา ที่เปิดสอน ดังนี้

     2.1  ระบบปกติ สาขาที่เปิดสอน ได้แก่  

          2.1.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

                1.) สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล       สาขางานเทคนิคยานยนต์

                2.) สาขาวิชาไฟฟ้า                    สาขางานไฟฟ้ากำลัง

                3.) สาขาวิชาเทคนิคโลหะ           สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ

                4.) สาขาวิชาเทคนิคการผลิต       สาขางานเครื่องมือกล

                5.) สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์    สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

          2.1.2  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  

                1.) สาขาวิชาการบัญชี                สาขางานการบัญชี

                2.) สาขาวิชาการตลาด               สาขางานการตลาด            

         2.1.3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

                1.) สาขาวิชาการโรงแรม             สาขางานบริการส่วนหน้าโรงแรม

         2.1.4 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

               1.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ    สาขางานนักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

     2.2 ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์

         2.2.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

               1.) สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล       สาขางานเทคนิคยานยนต์

               2.) สาขาวิชาไฟฟ้า                    สาขางานไฟฟ้ากำลัง

               3.) สาขาวิชาเทคนิคโลหะ           สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ

               4.) สาขาวิชาเทคนิคการผลิต        สาขางานเครื่องมือกล

               5.) สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์     สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

         2.1.2  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ   

              1.) สาขาวิชาการบัญชี                  สาขางานการบัญชี

              2.) สาขาวิชาการตลาด                 สาขางานการตลาด

              3.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ       สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

              4.) สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์          สาขางานการจัดการทรัพยากรมนุษย์

3. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

     3.1  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  สำหรับประชาชนทั่วไป

     3.2  หลักสูตรเสริมวิชาชีพ/แกนมัธยม

4. หลักสูตรนอกระบบอื่น ๆ สำหรับประชาชนทั่วไป (108  อาชีพ)

Designed By Chawan Khaengraeng
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
website hit counter