แบบฟอร์มเอกสารฝ่ายวิชาการ

งานพัฒนาหลักสูตร

  • บันทึกข้อความส่งแผนการสอน และรายงานการจัดทำแผนการสอน
  • บันทึกข้อความส่งบันทึกหลังการสอน
  • เอกสารเบิกค่าสอนนอกเวลา
  • เอกสารจัดทำหลักสูตรระยะสั้น

งานวัดและประเมินผล

  • เอกสารส่งผลการเรียน

งานสื่อการเรียนการสอน

  • เอกสาร

งานวิทยบริการและห้องสมุด

  • เอกสาร

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

  • เอกสารอกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Designed By Chawan Khaengraeng
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
website hit counter