แบบฟอร์มเอกสารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

งานวางแผนและงบประมาณ

  • ตัวอย่างโครงการ ปี 2563

งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

  • เอกสารขอนำข้อมูลสารสนเทศลงเว็บไซต์

งานประกันคุณภาพการศึกษา

  • เอกสารส่งงานประกันคุณภาพการศึกษา

งานวิจัย พัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

  • เอกสารนำเสนอสิ่งประดิษฐ์
  • ตัวอย่างเอกสารงานวิจัย 5 บท ประกอบการนำเสนอสิ่งประดิษฐ์
  • เกณฑ์การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2563

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและผู้ประกอบการ

  • แบบฟอร์ฒเขียนแผนธุรกิจ
  • บันทึกขอส่งแผนธุรกิจ

งานความร่วมมือ

  • เอกสารบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ (MOU)

Designed By Chawan Khaengraeng
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
website hit counter