แบบฟอร์มเอกสารฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานการเงิน

 • เอกสารรายงายการเดินทางไปราชการ
 • บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงิน

งานพัสดุ

 • บันทึกขอจัดซื้อจัดจ้าง
 • ใบประมาณราคา
 • บันทึก สผ.1
 • คำสั่งแต่งตั้งพัสดุชั่วคราว

งานบุคลากร

 • เอกสารขอเดินทางไปราชการ
 • เอกสารรายงานการไปราชการ
 • ใบลา
 • ตัวอย่างคำสั่งปฏิบัติงาน
 • ตัวอย่างคำสั่งเดินทางไปราชการ

งานทะเบียน

 • แบบฟอร์มคำร้องยืนยันการเป็นนักศึกษา
 • แบบฟอร์มคำร้องขอวุฒิการศึกษา
 • แบบฟอร์มคำร้อง

งานบริหารงานทั่วไป

 • ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึกข้อความ
 • ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือส่งออกภายนอก

งานประชาสัมพันธ์

 • เอกสารบันทึก

งานการบัญชี

 • เอกสารบันทึก

งานอาคารสถานที่

 • ตัวอย่างบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์งานอาคารสถานที่

Designed By Chawan Khaengraeng
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
website hit counter