วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพ ทีสามารถสร้างนวัตกรรมและดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืน


พันธกิจ (Mission)

     1. การจัดการเรียนการสอน และฝึกอบรม ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

     2. พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ในการปฏิบัติงาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

     3. ส่งเสริมการสร้าง พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

     4. สร้างเครือข่ายทางการจัดการอาชีวศึกษา

     5. บริการวิชาการ และวิชาชีพสู่ชุมชน สังคม

     6. บริการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล


กลยุทธ์

  1. ยกระดับความร่วมมือกับสถานประกอบการและชุมชนในการพัฒนาการจัดการเรียนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของลาดแรงงานในภาคอุตสาหกรรม และแนวทางระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)
  2. พัฒนางานบริการวิชาการ วิชาชีพอย่างเป็นระบบ หลากหลาย โดยบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ การแนะแนว และการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บริการแก่ชุมชน สถานประกอบการ เชิงรุกและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของวิทยาลัย
  3. ทบทวนและยกระดับคุณภาพ งานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ของผู้เรียนและครูให้สามารถแก้ปัญหาตอบสนองความต้องการและสร้างประโยชน์แก่ชุมชน
  4. จัดทำแผนบริหารบุคลากรอย่างเป็นระบบ โดยสรรหา กำหนดขอบข่ายหน้าที่ พัฒนาฝึกอบรมสร้างแรงจูงใจ และประเมินการปฏิบัติงาน โดยบูรณาการสมรรถนะของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สู่การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
  5. พัฒนาเครือข่ายระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน และวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือและร่วมสร้างภูมิคุ้มกันแก่ผู้เรียนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ
  6. ส่งเสริมการบริหารคุณภาพ PDCA อย่างมีส่วนร่วม โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
  7. พัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการให้ผู้เรียนและผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถเริ่มต้นธุรกิจเพื่อเติบโตแบบก้าวกระโดด (Startup)
  8. พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นต่อการจัดการอาชีวศึกษา

Designed By Chawan Khaengraeng
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
website hit counter