ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา (V-Cop.net)
รับสมัครนักศึกษาระบบเทียบโอนประสบการณ์
รับสมัครนักศึกษาหลักสูตร ปวส. ระบบเทียบโอนประสบการณ์ รุ่น 18 ประจำปีการศึกษา 2557
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประจำปี 2557
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง ไ้ด้เป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปี2557 (ระดับจังหวัด) ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2557 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง สามารถดาวโหลดใบสมัครเพื่อเข้าร่วมการประกวดได้ตามรายละเอียด
ฝึกอาชีพระยะสั้น
หลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้น สำหรับประชาชนทั่วไป
อาชีวสร้างชาติ
อาชีวสร้างชาติ

rms2013 shadow

thumb eleaning

project button3

thumb gallery
thumb map

thumb V COP

thumb quarity
thumb DVT
thumb research

thumb ecoThank

Copyright © 2011 Designed  By :chawin_ponhan:: Information Data Center :: Best view with 1280*800 screen displayresolution
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง  เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท ซ.สุขุมวิท 11 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง 21150  หมายเลขโทรศัพท์ (038) 685383 หมายเลขโทรสาร (038) 691829