งานวิจัยในชั้นเรียน1

รายชื่องานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม

ปีการศึกษา 2553

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

แผนก

ชื่อเรื่องวิจัย

1

นายคีรี            สามารถ

อิเล็กทรอนิกส์

การประเมินผลสัมฤทธิ์สถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางประจำปีงบประมาณ 2553  ด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

2

นายศรศัลย์   ใจผ่อง

อิเล็กทรอนิกส์

ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ระดับชั้น ปวช.สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2553

3

นายศรศัลย์   ใจผ่อง

อิเล็กทรอนิกส์

ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาระบบเสียง ระดับชั้น ปวส.สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2553

4

นางสาวสมประสงค์   ละออเอี่ยม

อาหารและโภชนาการ

การพัฒนาเอกสารประกอบ เรื่อง การทำขนมไทย

5

นางสาวสมประสงค์   ละออเอี่ยม

อาหารและโภชนาการ

เอกสารประกอบการสอนวิชาขนมไทย

6

นางสาวดารา      วิเวโก

เสริมสวย

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเสริมสวย เรื่อง ซอยผม ดัดผมของนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจำปีการศึกษา รุ่นที่ 61

7

นางสาวดารา      วิเวโก

เสริมสวย

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเสริมสวย เรื่องการเปลี่ยนสีผมของนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น ประจำปีการศึกษา 2553

8

นางสาววิลาวัลย์  สิทธิบูรณ์

สามัญ-สัมพันธ์

ส่งเสริมทักษะการค้นคว้าความรู้วิทยาศาสตร์

9

นางสาววิลาวัลย์  สิทธิบูรณ์

สามัญ-สัมพันธ์

พฤติกรรมการทำสอบของผู้เรียนวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม (2001-0008)    ของผู้เรียนชั้น ปวช. 2 สาขางานบัญชี  ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553

10

นางสุริษา         เกษรศิริ

สามัญ-สัมพันธ์

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการแก้สมการสมการกำลังสองโดยวิธีการแยกตัวประกอบของนักเรียนชั้น ปวช. 1 สาขาวิชาบัญชี ในรายวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 โดยใช้วิธีสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน

11

นางสุริษา         เกษรศิริ

สามัญ-สัมพันธ์

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการแก้สมการสมการกำลังสองโดยวิธีการแยกตัวประกอบของนักเรียนชั้น ปวช. 1 สาขางานไฟฟ้ากำลัง ในรายวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 โดยใช้วิธีสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน

12

นายธนากร      วิจิตรานนท์

สามัญ-สัมพันธ์

พฤติกรรมการเรียนวิชาพลศึกษาของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน ปีการศึกษา 2553

13

นายธนากร      วิจิตรานนท์

สามัญ-สัมพันธ์

ศึกษาสมรรถภาพทางกายด้านความคล่องแคล่วว่องไวของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง

14

นางสาวกาญจนา   หงษ์ยน

สามัญ-สัมพันธ์

ศึกษาและแก้ปัญหานักเรียนเขียนภาษาไทยไม่ถูกต้อง

15

นางสาวกาญจนา   หงษ์ยน

สามัญ-สัมพันธ์

การใช้ภาพเป็นสื่อในการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการพัฒนาทักาะในด้านการเขียน

16

นางพวงเพชร  เพ็งศรี

สามัญ-สัมพันธ์

การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาที่ได้รับการสอนแบบบูรณาการด้วยการสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม

17

นางพวงเพชร  เพ็งศรี

สามัญ-สัมพันธ์

การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน ของนักเรียนชั้น ปวช.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง  

18

นางสาวฐิติมา  สุขศิลป์

สามัญ-สัมพันธ์

การวัดเจตคติที่มีต่อวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนใน ชั้น ปวช.1 ของนักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง

19

นางสาวฐิติมา  สุขศิลป์

สามัญ-สัมพันธ์

การพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานของนักเรียนชั้น ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

20

นางจารุณี  จินตประสาท

สามัญ-สัมพันธ์

ส่งเสริมทักษะการค้นคว้าความรู้วิทยาศาสตร์

21

นางจารุณี  จินตประสาท

สามัญ-สัมพันธ์

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์

22

นายขวัญชัย      เพราะสำเนียง

ยานยนต์

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา งานเครื่องยนต์ เรื่อง  การอ่านไมโครมิเตอร์ ชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 แผนกยานยนต์

23

นายขวัญชัย      เพราะสำเนียง

ยานยนต์

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา งานเครื่องยนต์เล็ก เรื่อง  การอ่านเวอร์เนีย คาร์ลิปเปอร์ ชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 แผนกยานยนต์

24

นายสำรวย    วงษ์รักษา

ยานยนต์

การหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 แผนกไฟฟ้า   เรื่อง  งานวัดละเอียด ด้วยโปรแกรมช่วยสอน

25

นายสำรวย    วงษ์รักษา

ยานยนต์

การหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 แผนกช่างยนต์  เรื่อง  งานวัดละเอียด ด้วยโปรแกรม  Micro  world

26

นายหิรัญ        อดิศักดิ์เดชา

ยานยนต์

การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือช่างยนต์ของนักเรียน นักศึกษา ชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ช่างยนต์ ปีการศึกษา 2/2553

27

นายหิรัญ        อดิศักดิ์เดชา

ยานยนต์

การพัฒนาเจตคติ เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นปีที่ 1 สาขาวิชา ช่างยนต์ ปีการศึกษา 1/2553

28

นายสาโรจน์  ทศสำราญ

ยานยนต์

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา  วิชา  งานส่งกำลังรถยนต์ เรื่อง  เฟืองท้ายรถขับล้อหลัง  ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่

29

นายสาโรจน์  ทศสำราญ

ยานยนต์

เรื่อง  การศึกษาการรับรู้ระบบจุดระเบิดของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน โดย ใช้สื่อภาพเคลื่อนไหว (Flash) และสื่อการนำเสนอ (Power Point) ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  2  รายวิชา งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน      สาขางานวิชาเครื่องกล  ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.ชย.  2  (ทวิภาคี)   ประจำภาคเรียนที่   1/2553 

30

นางสาวลัดดา    กิตติวัฒนานุรักษ์

ผ้าและเครื่องแต่งกาย

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา เสื้อสมัยนิยม เรื่อง การสร้างแบบและแยกแบบเย็บสำเร็จรูป ของนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

31

นางสาวลัดดา    กิตติวัฒนานุรักษ์

ผ้าและเครื่องแต่งกาย

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา  กางเกงสตรี เรื่อง การสร้างแบบและแยกแบบเย็บสำเร็จรูปของนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยใช้แผนการสอนแบบ เอส ที เอ ดี (STAD:Student Teams Achievement Divisions ) 

32

นายชุมพล   แก้วมรกต

ตัดผมชาย

เอกสารประกอบการสอน แคตตาล็อกทรงผมชาย

33

นายชุมพล   แก้วมรกต

ตัดผมชาย

คู่มือทรงผมชาย  ทรงสูงแบบอเมริกัน

34

นายประชา         บุญมาก

ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล

ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น (2100-1008)ระดับชั้น ปวช.สาขางานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลแผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2553

35

นายประชา         บุญมาก

ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล

การเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียน  รายวิชา งานเครื่องมือกลเบื้องต้น ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 แผนกซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล(ทวิภาคี)

       

36

นางสาวสุรัชดา    ลาภถาวร

ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล

การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชางานฝึกฝีมือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 แผนกยายนต์(ทวิภาคี)

37

นางสาวสุรัชดา    ลาภถาวร

ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล

การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชางานฝึกฝีมือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเครื่องมือกลฯ

38

นายนฤพนธ์      นุตเจริญกุล

ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นเรื่องการอ่านแบบภาพฉายของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 สาขางานยานยนต์

39

นายนฤพนธ์      นุตเจริญกุล

ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา เขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล เรื่องการเขียนแบบภาพประกอบ  ของนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ชั้นปีที่ 2 สาขางานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล (ปกติ)

40

นายพิทักษ์พงศ์  กุลภักดี

ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล

การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชางานฝึกฝีมือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเครื่องมือกลฯ

41

นายพิทักษ์พงศ์  กุลภักดี

ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล

การเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียน รายวิชา งานฝึกฝีมือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1แผนกซ่อมบำรุงเครื่องกล

42

นายชูชัย   บุญญา

ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล

การแก้ปัญหาการขาดทักษะพื้นฐานในการเขียนเส้น  วิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2553

43

นายชูชัย   บุญญา

ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล

การแก้ปัญหาการขาดทักษะพื้นฐานในการเขียนเส้น  วิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2553

44

นายชาตรี   อุดไชยา

เชื่อมโลหะ

การแก้ปัญหาการขาดเรียนนักเรียนในรายวิชา วิชางานเชื่อมโลหะเบื้องต้น ของนักเรียนชั้น ปวช.2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553   

45

นายชาตรี   อุดไชยา

เชื่อมโลหะ

การแก้ปัญหาการขาดเรียนนักเรียนในรายวิชา วิชางานเชื่อมโลหะเบื้องต้นของนักเรียนชั้น ปวช.1 แผนกวิชาช่างเชื่อม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553  

46

นายพิเชษฐ์  หวังสุดดี

เชื่อมโลหะ

ศึกษาสาเหตุการไม่ส่งงาน วิชางานเชื่อมโลหะ 1 ชั้น ปวช.1 สาขางานช่างเชื่อมโลหะ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553

47

นายพิเชษฐ์  หวังสุดดี

เชื่อมโลหะ

ศึกษาสาเหตุการไม่ส่งงาน วิชางานผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น 1 ชั้น ปวช.1 สาขางานช่างเชื่อมโลหะ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553

48

นายธนกิจ        มากมณี

ช่างไฟฟ้ากำลัง

เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียนและการเรียนของนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง ชั้น ปวส.1 กลุ่ม 1,2  วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง

49

นายธนกิจ        มากมณี

ช่างไฟฟ้ากำลัง

การจัดการเรียนการสอนแบบการแข่งขันเป็นทีม ที จี ที  วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ระดับชั้น  ปวส. 1 กลุ่ม 1 สาขางานไฟฟ้ากำลัง 

50

นายบัชชา         เกศศรี

ช่างไฟฟ้ากำลัง

การเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียน รายวิชา การควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า ระดับประกาศนียบัตร ชั้นปีที่ 2 ช่างไฟฟ้ากำลัง

51

นายบัญชา         เกศศรี

ช่างไฟฟ้ากำลัง

พฤติกรรมที่ส่งผลต่อด้านการวิจัยในตนเอง

52

นางสาวชัญญา    พืชพันธุ์

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับ ปวช.1

53

นางสาวชัญญา    พืชพันธุ์

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและส่งงาน

54

นางสาวชัญญา    พืชพันธุ์

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาระดับ ปวช. 2 แผนกวิชาโลหะการ สาขางานเชื่อมโลหะ โดยการใช้แบบฝึกทักษะการจัดทำแผนธุรกิจ

55

นางศลิษา หนูเสมียน

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา  โครงการ    รหัส  3128-6001  เรื่อง  กระบวนการจัดทำโครงการ  สำหรับนักศึกษาระดับ ปวส. 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์โดยเน้นรูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน

56

นางศลิษา หนูเสมียน

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการคูณเมทริกซ์ด้วยสเกลาร์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจในรายวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โดยใช้วิธีสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน

57

นางอุไรศรี   สุขลาภ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

การศึกษาและการแก้ปัญหานักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ปีที่ 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  โดยใช้ระบบครูที่ปรึกษาดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553

58

นางอุไรศรี   สุขลาภ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

การพัฒนาการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Word) เรื่อง การสร้างตารางและการตกแต่งเอกสารโดยใช้สื่อประกอบการฝึก

59

นางสุวรรณา  วงศ์พิมพ์รัศมี

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เอกสารประกอบการสอบ

60

นางสุวรรณา  วงศ์พิมพ์รัศมี

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา  การใช่โปรแกรมประมวลผลคำ ภาคเรียนที่  1/2553

61

นางสาวธันยภรณ์   ผุสะดี

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  วิชา การใช้โปรแกรมกราฟิกส์

62

นางสาวธันยภรณ์   ผุสะดี

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ เรื่อง เริ่มใช้งาน Microsoft Word ของนักเรียนระดับประกาศนัยบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2

63

นางพรรณี   ภักดีชาติ

คหกรรม

การแก้ปัญหาขยะในห้องเรียนโดยใช้นักศึกษา ระกับ ปวช.1 สาขางานอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง

64

นางพรรณี   ภักดีชาติ

คหกรรม

การปรับปรุงพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนใหตรงตอเวลาโดยใชสัญญาการเรียนกับนักเรียนชั้น หลักสูตรระยะสั้น ดอกไม้ประดิษฐ์

65

นางกนกวรรณ     เฉยสอน

การโรงแรม

สำรวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษาฝึกงาน

66

นางกนกวรรณ     เฉยสอน

การโรงแรม

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการบริการต่าง ๆ  ของนักเรียนชั้น ปวช.2 สาขางานการโรงแรม   ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม

67

นางสาววรารัตน์   แก้วบุญเรือง

การบัญชี

การพัฒนาการเรียนรู้เรื่องการบันทึกสมุดบัญชีทั่วไป แบบ 2 วิธี  วิชาบัญชีเบื้องต้น โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 1 แผนกวิชาการบัญชี

68

นางสาววรารัตน์   แก้วบุญเรือง

การบัญชี

การพัฒนาการเรียนรู้เรื่องการบันทึกสมุดบัญชีทั่วไป แบบ 2 วิธี  วิชาระบบบัญชีเดี่ยวและสินค้า โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 2 แผนกวิชาการบัญชี

69

นางสาวดวงเนตร   เมืองวงค์

การบัญชี

ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม การประหยัดของ ของนักเรียนระดับ ปวช.2 สาขางานการบัญชี

70

นางสาวดวงเนตร   เมืองวงค์

การบัญชี

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานของนักเรียน ปวช.แผนกการบัญชี