งานวิจัยในชั้นเรียน2

 

รายชื่องานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม

ปีการศึกษา 2554          

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

แผนก

ชื่อเรื่องวิจัย

1

นางสาวดารา      วิเวโก

เสริมสวย

อนามัยสิ่งแวดล้อมสถานบริการแต่งผม-เสริมสวย กรณีพื้นที่ระยอง

2

นางสาวดารา      วิเวโก

เสริมสวย

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเสริมสวย เรื่อง ซอยผม ดัดผมของนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจำปีการศึกษา 2554

3

นางสาวลัดดา    กิตติวัฒนานุรักษ์

ผ้าและเครื่องแต่งกาย

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ชุดติดกัน เรื่อง การสร้างแบบและแยกแบบเย็บสำเร็จรูป

4

นางสาวลัดดา    กิตติวัฒนานุรักษ์

ผ้าและเครื่องแต่งกาย

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา เสื้อเบื้องต้นเรื่อง การสร้างแบบและแยกแบบเย็บสำเร็จรูป

5

นางพรรณี   ภักดีชาติ

คหกรรม

การพัฒนาทักษะการออกแบบดอกไมประดิษฐเชิงสรางสรรค  ของนักเรียน ชั้นปวช. 2 แผนกคหกรรม

6

นางพรรณี   ภักดีชาติ

คหกรรม

การปรับปรุงพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนไมตรงเวลาของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

7

นายชุมพล   แก้วมรกต

ตัดผมชาย

คู่มือทรงผมชาย  การกันจอนและส่วนช่วยผม

8

นายชุมพล   แก้วมรกต

ตัดผมชาย

คู่มือทรงผมชาย  รองทรงสูง

9

นางสาวสมประสงค์   ละออเอี่ยม

อาหารและโภชนาการ

การพัฒนาเอกสารประกอบ เรื่อง การทำอาหารหวาน

10

นางสาวสมประสงค์   ละออเอี่ยม

อาหารและโภชนาการ

เอกสารประกอบการสอนการทำอาหารหวาน

11

นางกนกวรรณ     เฉยสอน

การโรงแรม

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการบริการต่าง ๆ  ของนักเรียนชั้น ปวช.1 สาขางานการโรงแรม   ในรายวิชา เครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม

12

นางกนกวรรณ     เฉยสอน

การโรงแรม

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาความปลอดภัยในโรงแรมและความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้ แบบ Backward Design

13

นางสาวชัญญา    พืชพันธุ์

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาระดับ ปวช.1 แผนกวิชาเชื่อมโลหะการ โดยการใช้แบบฝึกทักษะการจัดทำแผนธุรกิจปีการศึกษา 1/2555

14

นางสาวชัญญา    พืชพันธุ์

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

การศึกษาเปรียบเทียบทักษะการพิมพ์สัมผัสของนักเรียนสาขาวิชาการบัญชีกับนักเรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1

15

นางศลิษา หนูเสมียน

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอนของนักเรียน  นักศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  2/1  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง

16

นางศลิษา หนูเสมียน

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  วิชาเอกสารธุรกิจ

17

นางอุไรศรี   สุขลาภ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ศึกษาพฤติกรรมที่มีผลกระทบตอการเรียนของนักเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างระยองระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 1 – 3 ประเภทวิชาพณิยกรรม สาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

18

นางอุไรศรี   สุขลาภ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมในการใช้อินเทอร์เน็ตของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

19

นางสุวรรณา  วงศ์พิมพ์รัศมี

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบปฏิสัมพันธ์บนเครือข่าย วิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2546 วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง

20

นายอภินันต์     อินทรนาค

ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล

การศึกษาเจตคติการมีวินัยในตนเองทางการเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่  2 สาขาซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2554  

21

นายอภินันต์     อินทรนาค

ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล

เรื่อง ศึกษาพฤติกรรมความก้าวร้าวของนักเรียนระดับ ปวช.1 สาขางานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล  วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง

22

นายประชา         บุญมาก

ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล

ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น (2100-1008)ระดับชั้น ปวช.สาขางานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลแผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2554 

23

นายประชา         บุญมาก

ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล

การสำรวจการส่งงานรายวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปี ที่1

24

นางสาวสุรัชดา    ลาภถาวร

ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล

การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชางานฝึกฝีมือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขางานเชื่อมโลหะ

25

นางสาวสุรัชดา    ลาภถาวร

ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล

การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชางานฝึกฝีมือ  นักเรียนระดับประกาศนัยบัตรวิชาชีพ (ปวช) ชั้นปีที่ 1 แผนกไฟฟ้ากำลัง

26

นายนฤพนธ์      นุตเจริญกุล

ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นเรื่องการอ่านแบบภาพฉายของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 สาขางานเชื่อมโลหะการ

27

นายพิทักษ์พงศ์  กุลภักดี

ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล

การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับถอด-ประกอบเฟืองทดอย่าถูกต้องวิชา งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล1 ( 2102 – 2206)ระดับชั้น ปวช.สาขาวิชา เครื่องมือกลภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2554

28

นายพิทักษ์พงศ์  กุลภักดี

ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้นปวช. 1/1 สาขางานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลในการมีวินัย และความรับผิดชอบในการเข้าเรียนภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2553

29

นายชาตรี   อุดไชยา

เชื่อมโลหะ

การแก้ปัญหาการขาดเรียนนักเรียนในรายวิชา วิชางานเชื่อมโลหะเบื้องต้น ของนักเรียนชั้น ปวช.1 แผนกวิชาช่างกล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554

30

นายชาตรี   อุดไชยา

เชื่อมโลหะ

 การแก้ปัญหาการขาดเรียนนักเรียนในรายวิชา วิชางานเชื่อมโลหะเบื้องต้นของนักเรียนชั้น ปวช.1 แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554          

31

นายพิเชษฐ์  หวังสุดดี

เชื่อมโลหะ

การศึกษาพฤติกรรมการคุยกันในชั้นเรียน  งานผลติภัณฑ์และแผ่นโลหะ 1 สาขางานเชื่อมโลหะ

32

นายพิเชษฐ์  หวังสุดดี

เชื่อมโลหะ

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางการเรียนของนักเรียนชั้น ปวช.2 รายวิชางานเชื่อมโลหะภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 โดยใช้ ทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนและกรอกแบบประเมินตนเอง และครูผู้สอน

33

นายเรืองยศ   รัตนพงษ์

เชื่อมโลหะ

การส่งเสริมเจตคติ วิชาวัสดุช่างเชื่อมของ นักเรียน นักศึกษา ปวช.1/1 แผนกวิชาโลหะการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554

34

นายเรืองยศ   รัตนพงษ์

เชื่อมโลหะ

การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนต่อเอกสารประกอบการเรียนการสอนงานเชื่อมโลหะ  1

35

นายขวัญชัย      เพราะสำเนียง

ยานยนต์

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง งานเครื่องยนต์เล็ก การตั้ง VALE ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 แผนกยานยนต์

36

นายขวัญชัย      เพราะสำเนียง

ยานยนต์

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา  งานสี เรื่อง ปัญหาของงานสี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชายานยนต์

37

นายสำรวย    วงษ์รักษา

ยานยนต์

การหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 แผนกช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล  เรื่อง  งานวัดละเอียด ด้วยโปรแกรมช่วยสอน

38

นายสำรวย    วงษ์รักษา

ยานยนต์

การหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 แผนกช่างยนต์  เรื่อง  งานวัดละเอียด ด้วยโปรแกรม  Micro  world

39

นายหิรัญ        อดิศักดิ์เดชา

ยานยนต์

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา งานจักรยานยนต์ เรื่องระบบหัวฉีดเชื้อเพลิงจักรยานยนต์  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ระยะสั้น) สาขางานยานยนต์

40

นายหิรัญ        อดิศักดิ์เดชา

ยานยนต์

การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1แผนกช่างยนต์ เรื่อง งานวัดละเอียด ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

41

นายสุพัฒน์   อยู่สุข

ยานยนต์

การจัดการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมแรงร่วมใจรายวิชางานระบบแดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องมัลติมิเตอร์ ปวช.2 ทวิภาคี แผนกวิชายานยนต์

42

นายสุพัฒน์   อยู่สุข

ยานยนต์

ความพึงพอใจในการพัฒนาคุณภาพงานลูกเสือวิสามัญ 1 ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง

43

นายสินอมร   แก้วเหลี่ยม

ยานยนต์

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่เข้าห้องเรียน วิชา งานวัดละเอียดช่างยนต์ ชั้นปวช. 2 สาขางานยานยนต์ โดยการเรียนการสอนแบบร่วมแรงร่วมใจ และเรียนรู้อย่างมีระบบ

44

นายคีรี            สามารถ

อิเล็กทรอนิกส์

การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับ ปวช. 2 วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง ในการไม่ส่งงาน/การบ้าน

45

นายคีรี            สามารถ

อิเล็กทรอนิกส์

การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย                                          อินเตอร์เน็ต  วิชาโทรศัพท์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ                                             ชั้นสูง (ปวส.)

46

นายศรศัลย์   ใจผ่อง

อิเล็กทรอนิกส์

การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการคุยกันในชั้นเรียนของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 สาขางานซ่อมบำรุงเครื่องมือกลภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2554  วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง

47

นายศรศัลย์   ใจผ่อง

อิเล็กทรอนิกส์

การปรับพฤติกรรมนักเรียนที่ขาดความรับผิดชอบในการส่งงาน ในการเรียน วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  โดยการสอนแบบร่วมแรงร่วมใจ  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

48

นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์

อิเล็กทรอนิกส์

ศึกษาผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ของนักศึกษาสาขางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

49

นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์

อิเล็กทรอนิกส์

การศึกษาปัญหาการไม่ส่งงานของนักศึกษา รหัส  3104 - 1001 วิชา วงจรไฟฟ้า ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

50

นางสาววรารัตน์   แก้วบุญเรือง

การบัญชี

การพัฒนาการเรียนรู้เรื่องการตรวจนับและและตีราคาสินค้าคงเหลือ วิชาระบบบัญชีเดี่ยวและสินค้า โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 2 แผนกวิชาการบัญชี

51

นางสาววรารัตน์   แก้วบุญเรือง

การบัญชี

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การพัฒนาการเรียนรู้ การวิเคราะห์รายการค้าในวิชาบัญชีสำหรับกิจการพิเศษ  โดยใช้ชุดฝึกของนักเรียนระดับ ประกาศนัยบัตรวิชาชีพ (ปวช) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

52

นางสาวอัปสร     อุ่นสมัย

การบัญชี

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน รายวิชาการบัญชีเบื้องต้น ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง

53

นางสาวอัปสร     อุ่นสมัย

การบัญชี

แบบฝึกเสริมทักษะการวิเคราะห์รายการค้า นักเรียนระดับประกาศนัยบัตรวิชาชีพ (ปวช) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง

54

นางสาวดวงเนตร   เมืองวงค์

การบัญชี

การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชา มารยาทและการสมาคม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 แผนกบัญชี

55

นางสาวดวงเนตร   เมืองวงค์

การบัญชี

การวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการแก้ปัญหาการส่งงานล่าช้าของนักเรียน

56

นางสาววิลาวัลย์  สิทธิบูรณ์

สามัญ-สัมพันธ์

การใช้สื่อPower Point ในการเรียนการสอนวิชา พลังงานและสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ชั้นปีที่ 2 สาขางานยานยนต์และไฟฟ้ากำลัง ระบบปกติ

57

นางสาววิลาวัลย์  สิทธิบูรณ์

สามัญ-สัมพันธ์

การส่งเสริมการท่องคำศัพท์ในวิชา social studies ในเรื่องอาชีพและสถานที่ต่างๆในชุมชนนักศึกษาชั้น ปวช.1 สาขางานการบัญชี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

58

นางสุริษา         เกษรศิริ

สามัญ-สัมพันธ์

เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทน ทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานไฟฟ้ากำลัง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554

59

นางสุริษา         เกษรศิริ

สามัญ-สัมพันธ์

การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการแก้สมการกำลังสองโดยวิธีการแยกตัวประกอบ ของนักศึกษาชั้น ปวช. 1 สาขาซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล ในรายวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 โดยใช้สื่อการเรียนการสอน power point

60

นายธนากร      วิจิตรานนท์

สามัญ-สัมพันธ์

ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษา วิชาเพศศึกษา ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขางานไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง

61

นายธนากร      วิจิตรานนท์

สามัญ-สัมพันธ์

พฤติกรรมการเรียนวิชาพลศึกษาของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชา ช่างยนต์ ปีการศึกษา 2554

62

นางสาวอัญชลี  ภิญโญพรสวัสดิ์

สามัญ-สัมพันธ์

กิจกรรมการซ่อมเสริม

63

นางสาวอัญชลี  ภิญโญพรสวัสดิ์

สามัญ-สัมพันธ์

การแก้ปัญหาการอ่านภาษอังกฤษไม่ได้ โดยใช้แบบฝึกเสริมการอ่าน

64

นางสาวกาญจนา   หงษ์ยน

สามัญ-สัมพันธ์

ส่งเสริมการมีสมาธิเพื่อประเทืองปัญญาโดยมุ่งเน้นกิจกรรมที่ต้อง ใช้สมาธิกับนักเรียน ปวช.1

65

นางสาวกาญจนา   หงษ์ยน

สามัญ-สัมพันธ์

แบบฝึกเสริมทักษะการใช้ภาษาจากคำในสำนวนไทยปวช.1 วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง 

66

นางพวงเพชร  เพ็งศรี

สามัญ-สัมพันธ์

ปัจจัยทางจิต-สังคม กับพฤติกรรมความก้าวร้าวของ   นักศึกษาระดับปวช.1 สาขางานไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง

67

นางพวงเพชร  เพ็งศรี

สามัญ-สัมพันธ์

ทัศนคติที่มีต่อวิชาภูมิเศรษฐศาสตร์ของนักเรียน สาขาการโรงแรม ปวช.3

68

นางจารุณี  จินตประสาท

สามัญ-สัมพันธ์

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่องธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และโครงงานวิทยาศาสตร์ ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาชางานยานยนต์ (ทวิ)

69

นายธนกิจ        มากมณี

ช่างไฟฟ้ากำลัง

การปลูกฝังความรับผิดชอบของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร (ปวช.1) เรื่องการส่งงาน

70

นายธนกิจ        มากมณี

ช่างไฟฟ้ากำลัง

การหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 แผนกช่างไฟฟ้า เรื่อง โครงสร้างมิเตอร์ไฟตรง

71

นายบัญชา         เกศศรี

ช่างไฟฟ้ากำลัง

การปลูกฝังความรับผิดชอบของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร (ปวช.1) เรื่องการส่งงาน

72

นายบัญชา         เกศศรี

ช่างไฟฟ้ากำลัง

การพัฒนาการเรียนรู้เรื่องชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ วิชาชากระแสไฟฟ้าสลับ ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง