ประวัติการจัดตั้ง ที่ตั้ง เนื้อที่

 วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2537 บนเนื้อที่ 20 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 002 ซอยสารพัดช่าง ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง เดิมเป็นสาขาวิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี ได้รับงบประมาณครั้งแรกเมื่อปี 2535 และได้รับงบประมาณหลังจากการยกฐานะเมื่อปี 2539 เป็นต้นมา

¨การดำเนินงานในปัจจุบัน ระดับการศึกษา และสาขาวิชาที่เปิดสอน

ปัจจุบันวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง เปิดทำการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2538 ระบบสะสมหน่วยกิต ระบบทวิภาคี และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาที่เปิดสอน ประกอบด้วย

- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

- ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

- ประเภทวิชาคหกรรม

- ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

ประวัติการจัดตั้ง ที่ตั้ง เนื้อที่
วัตถุประสงค์ของวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง คือการจัดการศึกษาเพื่อมุ่งให้ผู้สำเร็จการศึกษา สามารถออกไปประกอบอาชีพได้ทั้งในภาครัฐบาล และเอกชน มีความเชื่อมั่นตนเอง ในวิชาชีพ สามารถสร้างงานเพื่อประกอบอาชีพอิสระได้ และมีความรู้พื้นฐานเพียงพอ สำหรับการศึกษา หาความรู้เพิ่มเติม โดยวิทยาลัย ฯ ได้ยึดแนวปฏิบัติ ตามปรัชญาของวิทยาลัยฯ คือ “ คุณภาพ คู่คุณธรรม นำสู่สากล”

 

วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท ซ.สุขุมวิท 11 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 หมายเลขโทรศัพท์ (038) 685383 หมายเลขโทรสาร (038) 691829 Designed By Chawan Khaengraeng
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
website hit counter