วิทยาลัยสารพัดช่างระยองจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 และ 3 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2  วันที่ 25 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้นสอง อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง

 

วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท ซ.สุขุมวิท 11 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 หมายเลขโทรศัพท์ (038) 685383 หมายเลขโทรสาร (038) 691829 Designed By Chawan Khaengraeng
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
website hit counter