นางอนงค์ลักษณ์  พูลสุวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง พร้อมด้วยคณะครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรม การเสริมสรา้งวินัย และการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อให้ความรู้คำแนะนำ ให้ครูและบุคลากรประพฤติปฏิบัติ ตามข้อบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลาากรทางการศึกษา

 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท ซ.สุขุมวิท 11 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 หมายเลขโทรศัพท์ (038) 685383 หมายเลขโทรสาร (038) 691829 Designed By Chawan Khaengraeng
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
website hit counter