ประวัติการจัดตั้ง  ที่ตั้ง  เนื้อที่วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เดิมเป็นสาขาวิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี ประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2537 บนเนื้อที่ 20 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 002 ซอยสารพัดช่าง ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง และได้รับงบประมาณหลังจากการยกฐานะเมื่อปี 2539 เป็นต้นมา ขนาดและที่ตั้งวิทยาลัยฯมีเนื้อที่ประมาณ 20 ไร่ และมีบริการเขต ดังนี้ทิศเหนือ ติดกับชุมชนชากลูกหญ้า
ทิศใต้ ติดกับถนนสุขุมวิท 11
ทิศตะวันออก ติดกับถนนสุขุมวิท 11
ทิศตะวันตก ติดกับชุมชนชากลูกหญ้า การดำเนินงานในปัจจุบัน  ระดับการศึกษา  และสาขาวิชาที่เปิดสอนปัจจุบันวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง เปิดทำการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ในสาขาวิชาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. สาขางานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล2. สาขางานยานยนต์3. สาขางานไฟฟ้ากำลัง4. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์5. สาขางานเชื่อมโลหะ6. สาขางานบัญชี7. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ8. สาขางานการจัดการ9. สาขางานการโรงแรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (หลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ประเภทวิชาพาณิชยกรรม และ ประเภทคหกรรม ในสาขางานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้1. สาขางานเทคนิคยานยนต์2. สาขางานเครื่องมือกล3. สาขางานเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม4. สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า5. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม6. สาขางานบัญชี7. สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน8. สาขางานการจัดการทรัพยากรมนุษย์9. สาขางานการตลาดหลักสูตรระยะสั้น ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป ประกอบไปด้วยกลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้1. กลุ่มวิชาเสื้อผ้าสตรี2. กลุ่มวิชาขนมอบ3. กลุ่มวิชาอาหารไทยและขนมไทย4. กลุ่มวิชาเสริมสวย5. กลุ่มวิชาตัดผมชาย
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท ซ.สุขุมวิท 11 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 หมายเลขโทรศัพท์ (038) 685383 หมายเลขโทรสาร (038) 691829 Designed By Chawan Khaengraeng
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
website hit counter